Protecció de dades

Comunicació del Departament de Cultura a la persona sol·licitant del carnet del Sistema de Lectura Pública de Catalunya

Informació bàsica de protecció de dades

Identificació del tractament: SISTEMA DE GESTIÓ BIBLIOTECÀRIA
Responsable del tractament: Departament de Cultura a través de la Direcció General de Cooperació Cultural i municipis amb biblioteques que formen part del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, en règim de corresponsabilitat
Finalitat del tractament: Gestió dels serveis que es presten als usuaris de les biblioteques públiques, tramesa d’informació relacionada amb serveis i productes culturals i gestió de concursos i sortejos relacionats
Legitimació: Quan ens doneu el vostre consentiment, el qual podeu retirar en qualsevol moment.
Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament d’acord amb la Llei  4/1983, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya, i el Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte en els casos previstos per la llei.
Drets de les persones interessades: Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional disponible a https://cultura.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/drets/
Aquest dret el podeu exercir per qualsevol mitjà admés en el procediment administratiu i mitjançant el corresponent formulari de sol·licitud d’exercici de drets en matèria de protecció de dades personals
Informació addicional: Per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades podeu accedir a la pàgina web del Departament de Cultura https://cultura.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/

Informació dels drets d’imatge

Us informem que, en les activitats organitzades per l’ens responsable d’aquest tràmit, es poden fer fotografies i filmacions en què aparegui la imatge de persones, en les condicions que estableix l’article 8.2 de la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. El material gràfic esmentat pot ser reproduït i difós al web i a altres espais de comunicació i difusió d’activitats de l’ens responsable d’aquest tràmit.

Informació de les notificacions electròniques (només en el cas de baixa)

Les notificacions electròniques dels actes administratius es posaran a la vostra disposició a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya a l’espai La meva carpeta / Notificacions electròniques.

Rebreu un avís de posada a disposició de la notificació electrònica a l’adreça electrònica i/o telèfon mòbil que indiqueu i si escau, la contrasenya per accedir al contingut de la notificació.

Des que la notificació electrònica hagi estat posada a la vostra disposició teniu 10 dies naturals per acceptar-la o rebutjar-la. Si accediu a la notificació, aquesta es considerarà practicada i si un cop transcorregut aquest termini no hi heu accedit, la notificació s’entendrà rebutjada.